• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Strategia podatkowa 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej „Drog-Bud” Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

 

I. Wprowadzenie

 

Spółka "Drog-Bud" Sp. z o.o. zajmuje się szeroko rozumianym budownictwem drogowym, włącznie z przebudowami obiektów mostowych oraz budową infrastruktury towarzyszącej.

Z nowoczesnych technologii wykorzystywane są mieszanki mineralno-bitumiczne oparte na asfaltach wysoko modyfikowanych, mieszanki BBTM zmniejszające propagację hałasu drogowego jak również mieszanki kolorowe wykonywane na bazie bezbarwnego asfaltu syntetycznego (mieszanki kolorowe). Na wytwórniach mas bitumicznych Spółka posiada linie do recyclingu destruktu asfaltowego i ponowne zastosowanie w układanych nawierzchniach drogowych. Wszystkie posiadane przez spółkę wytwórnie są na bieżąco optymalizowane pod kątem oszczędności energetycznej i spełniania norm ochrony środowiska.

Spółka specjalizuje się w wykonywaniu budów, przebudów i remontów dróg krajowych,  wojewódzkich i powiatowych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Spółka prowadzi prace na terenie Polski i Ukrainy. Atutem Spółki jest sprawność organizacyjna i technologiczna na co pozwala nowoczesny park maszynowy oraz dynamicznie wykorzystany, maksymalnie potencjał firmy.  Obszar działania obejmuje w tej chwili teren południowo-centralnej Polski rozciągający się od Łodzi do Bielska-Białej oraz od Krakowa do Wrocławia, jak również obwód Lwowski i Wołyński na terytorium Ukrainy.

„DROG-BUD" jest jedną z większych firm drogowych w południowej Polsce.

Swój dynamiczny rozwój zawdzięcza ciągłemu inwestowaniu wypracowanego zysku spółki
w aktywa trwałe. DROG-BUD Sp. z o.o. uzyskał rekomendację PZITB w zakresie: „Wykonawstwa robót lądowo inżynieryjnych” oraz „Wytwórni mas bitumicznych”. W chwili obecnej „DROG-BUD” Sp. z o.o. działa na dosyć znacznym obszarze Polski i Ukrainy. Jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez Inwestorów. Realizuje nie tylko projekty drogowe, ale również kanalizacyjne i mostowe. Konkuruje z potentatami europejskimi – Strabag, , Eurovia, Colas, Budimex, PBDiM „ERBEDIM”, Onur Group, Automagistral Odessa jak również z lokalną konkurencją.

Spółka prawidłowo i terminowo wywiązuje się ze wszystkich obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego.

Spółka dokłada szczególnych starań w celu zachowania transparentności w raportowaniu

podatkowym i przejrzystości w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej,

w tym organami administracji skarbowej.

Spółka nie podejmuje działań z zakresu  tzw. optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań, które mogą  powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalne budżety gmin na nienależne uszczuplenie należności publicznoprawych.

 

II. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 w Drog‑Bud Sp. z o.o. – zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT.

 

Na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), Drog‑Bud Sp. z o.o. prezentuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku i zakończył się 31 grudnia 2021 roku.

Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 Spółka stosuje podstawowe procedury wewnętrzne w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych, w tym w szczególności, m.in.:

 • zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Drog-Bud Sp. z o.o.
 • zapewnienia jednolitej polityki podatkowej i uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa podatkowego w zakresie przeprowadzanych transakcji gospodarczych
 • zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego Drog-Bud Sp. z o.o.
 • zapewnienia poprawnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz właściwego stosowania przepisów podatkowych w działalności gospodarczej Spółki

 

Transakcje realizowane przez Spółkę mają charakter biznesowy (rynkowy) i potencjalne uzyskanie korzyści podatkowej nie jest brane pod uwagę przy podejmowaniu działań biznesowych.

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami  Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Informacje dotyczące realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Zobowiązania wobec kontrahentów Spółki regulowane są, co do zasady, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności („MPP”).

Dodatkowo, co do zasady, zobowiązania Spółki wynikające z otrzymanych faktur wystawionych przez podatników podatku VAT dokumentujących sprzedaż towarów/usług regulowane są na rachunki  bankowe uwzględnione w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej tj. rachunki widniejące na tzw. Białej liście podatników VAT.

W 2021 r. Drog-Bud Sp. z o.o. realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

 Podatek dochodowy od osób prawnych:

  • Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Spółka wywiązywała się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie składania wymaganych deklaracji oraz informacji podatkowych i dokonywała płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy
  • Spółka terminowo (tj. do końca grudnia 2022) za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2021 złożyła informację o cenach transferowych TPR-C wskazując, że zawierała wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy CIT (na podstawie art.11t ust. 1 pkt. 2) ustawy).
  • suma przychodów podatkowych Spółki z zysków kapitałowych i z innych źródeł przychodu w roku podatkowym wyniosła 316 899 204,92 zł, podatek należny wyniósł 142 396,00 zł,
  • dochody Spółki z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce, a osiągane przez Oddział Spółki położony w Ukrainie zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Ukrainą. Spółka nie prowadziła działalności i nie osiągała dochodów za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które umożliwiałyby unikanie opodatkowania;
  • Podatek od towarów i usług – Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje podatkowe (VAT-UE, VAT-UEK, VAT-14, JPK_V7M) i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. Spółka składała deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  • Podatek od nieruchomości - Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości w 2021 roku. Spółka składała deklaracje podatkowe (DN-1) i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami
  • Podatek od środków transportu - Spółka w 2021 r. była podatnikiem podatku od środków transportowych. Spółka składała deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 i dokonywała wpłat zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa – Spółka wpłacała podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową w związku z czynnościami dokonywanymi w 2021 r.

Łącznie za okres przypadający na rok podatkowy 2021 Spółka zapłaciła ponad 9 240 780,00 zł z tytułu wskazanych powyżej należnych podatków i opłat.

3. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, których dotyczą.

 Spółka nie przekazała w roku 2021 Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 8 informacji o schematach  podatkowych (MDR-1), o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 

W 2021 r. Spółka przeprowadziła z podmiotami WMB Drogbud Sp. z o.o., Eurobud Asfalty Sp. z o.o. następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ww. przepisów:

- WMB Drogbud z tytułu zakupu materiałów: 19 031 906,67 zł

- Eurobud Asfalty z tytułu zakupu materiałów: 11 755 519,33 zł

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W 2021 r. Spółka nie była stroną działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki.

 6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – 0 szt.,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej – 1 szt.,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług – 0 szt.,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.) – 0 szt.

 

W 2021 roku Spółka złożyła 1 wniosek o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, dotyczący zagadnienia z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP i Ukraina.

 Spółka w 2021 roku nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej.

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 W roku 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i nie była zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z tych terytoriów lub krajów.

POBIERZ PLIK W PDF

REALIZACJE